جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

اذان صبح
۰۴ : ۲۶ : ۲۶
طلوع خورشید
۰۵ : ۵۱ : ۵۷
اذان ظهر
۱۱ : ۵۷ : ۱۰
غروب خورشید
۱۸ : ۰۱ : ۴۸
اذان مغرب
۱۸ : ۱۸ : ۵۳
نیمه شب شرعی
۲۳ : ۱۴ : ۳۳

3

 

 
 
2

 

 

1
  1     جلد  2

 

 

 

 

 

 

 

2

2 1

1

6

سامانه کارورزی

6

5 1

5

4

 

4

3  

3

2  
1 7  

1 2 3 2
3  5