123 5

 بهره وریطبقه بندی مشاغلمقالاتنظام استانداردسازی مشاغلبخشنامه هاآیین نامه انضباط کار
       

یکشنبه، ۶ فروردین ۱۳۹۶

اذان صبح
۰۵ : ۳۴ : ۱۰
طلوع خورشید
۰۷ : ۰۰ : ۰۲
اذان ظهر
۱۳ : ۱۰ : ۰۷
غروب خورشید
۱۹ : ۲۰ : ۴۷
اذان مغرب
۱۹ : ۳۷ : ۵۵
نیمه شب شرعی
۰۰ : ۲۶ : ۴۱