تشکیلات

  • 14 نمودار سازمانی
  • 14حوزه وزارتی
  • 14معاونت روابط کار
  • 14معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
  • 14معاونت رفاه اجتماعی
  • 14معاونت امور تعاون
  • 14معاونت فرهنگی اجتماعی
  • 14معاونت امورمجلس،حقوقی و استانها
  • 14معاونت امور اقتصادی
  • 14معاونت توسعه مدیریت و منابع