مدیرکل : مهندس مصطفی کاویانی

تلفن :36162165

نمابر :36162104

پیش شماره :025

ایمیل اداره کل استان :kareqom@gmail.com