اطلاعیه ها

معافیتهای مالیاتی تعاونیها و شرط برخورداری از آنمعافیتهای مالیاتی تعاونیها و شرط برخورداری از آن    

 

طرح کارورزی نظام نامه پژوهشی بخش تعاون

نمونه صورت مالی استاندارد  کاربرگ های نظام نامه پژوهشی بخش تعاون

 
   

 مشارکت شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی به منظور جلب مشارکت در واگذاریها

 


شیوه نامه پذیرش سهامدار غیر عضو در شرکتهای تعاونی شیوه نامه پذیرش سهامدار غیر عضو در شرکتهای تعاونی

 

راهنمای ایجاد کسب و کار در قالب شرکت های تعاونی دانش بنیان راهنمای ایجاد کسب و کار در قالب شرکت های تعاونی دانش بنیان
راه های برقراری ارتباط با شرکت حامی گستر همتا1. راه های برقراری ارتباط با شرکت حامی گستر همتا1.
راهنمای حمایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونآشنایی با صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

بنگاه های مشمول بنگاه های مشمول واگذاری

معرفی بیمه تعاون معرفی  شرکت بیمه تعاون(تعاونی سهامی عام)

ابلاغ دستورالعمل کمیسیون ماده 5 به تعاونیهای مسکن ابلاغ دستورالعمل کمیسیون ماده 5 به تعاونیهای مسکن

ابلاغ دستورالعمل کمیسیون ماده 5 به تعاونیهای اعتبار ابلاغ دستورالعمل کمیسیون ماده 5 به تعاونیهای اعتبار

ابلاغ دستورالعمل کمیسیون ماده 5 تعاونیهای مصرف ابلاغ دستورالعمل کمیسیون ماده 5 تعاونیهای مصرف

ابلاغیه دستورالعمل کمیسیون ماده 5 به اتحادیه ها ابلاغیه دستورالعمل کمیسیون ماده 5 به اتحادیه ها

1 نامه ابلاغ لزوم ورود اطلاعات شرکتهای تعاونی اعتبار در سامانه مربوطه

بخشنامه حقوقی پایان سال بخشنامه حقوقی پایان سال

بخشنامه مالی پایان سال 1بخشنامه مالی پایان سال 1    بخشنامه مالی پایان سال 
ابلاغ تایپ صورتجلسات مجامع ابلاغ تایپ صورتجلسات مجامع

نامه نامه دستورالعمل تعیین حقوق و مزایا و پاداش حق حضور در جلسات 

دستورالعمل تعیین حقوق و مزایا و پاداش حق حضور در جلسات دستورالعمل تعیین حقوق و مزایا و پاداش حق حضور در جلسات
اصلاحیه ابلاغیه به شرکتهای تعاونی و اتحادیه ها در خصوص سامانه اصلاحیه ابلاغیه به شرکتهای تعاونی و اتحادیه ها در خصوص سامانه

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ بروزرسانی : ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۴۱