فرمهای نظارت

 

صورتجلسه مجمع عمومی (با تعداد اعضای محدود)صورتجلسه مجمع عمومی (با تعداد اعضای محدود)

صورتجلسه مجمع عمومی(با تعداد زیاد)صورتجلسه مجمع عمومی (با تعداد اعضای زیاد)

صورتجلسه مجمع عمومی (با دستور جلسه انتخابات)صورتجلسه مجمع عمومی (با دستور جلسه انتخابات)

صورتجلسه عدم رسمیت مجمع عمومیصورتجلسه عدم رسمیت مجمع عمومی

فهرست اسامی حاضرین در مجمع عمومیفهرست اسامی حاضرین در مجمع عمومی

نمونه آگهی دعوتنمونه آگهی دعوت جهت برگزاری مجمع عمومی

صورتجلسه نتیجه رای گیری مجمع عمومیصورتجلسه نتیجه رای گیری مجمع عمومی

لیست قبولی سمتلیست کامل اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس مبنی بر قبولی سمت

فرم قبولی سمت مدیران و بازرس تعاونی غیر مشمول.docفرم قبولی سمت مدیران و بازرسان تعاونیهای غیر مشمول در کمیسیون ماده 5.doc

صورتجلسه هیات مدیرهصورتجلسه هیات مدیره

صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تعیین صاحبان امضاءصورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تعیین سمتها و تعیین صاحبان امضاء

اولین صورتجلسه مجمعکلیه مدارک مربوط به تشکیل نخستین جلسه مجمع عمومی(ویژه تعاونیهای در شرف تأسیس)

فرم درخواست عضویت در شرکتهای تعاونیفرم درخواست عضویت در شرکتهای تعاونی

استعفا نامهفرم استعفا از عضویت- نقل و انتقال سهام و تسویه حساب

جدول تعداد سهام اعضاء شرکت تعاونیجدول تعداد سهام اعضاء شرکت تعاونی

رسید واریز پولرسید پرداخت مقدار لازم التأدیه سرمایه در تشکیل شرکتهای تعاونی

2آئین نامه حقوق و مزایای هیأت مدیره

پرسشنامه شناسایی تعاونی های غیر فعالپرسشنامه شناسایی تعاونی های غیر فعال

فرمهای انحلالفرمهای انحلال فرمهای انحلال

درخاست عضویتدرخواست عضویت

یک برگ صورتجلسه نتیجه رای گیرییک برگ صورتجلسه نتیجه رای گیری

فهرست اسامی حاضرین در مجمع عمومیفهرست اسامی حاضرین در مجمع عمومی

صورتجلسه هیات مدیره برای تعیین سمتصورتجلسه هیات مدیره برای تعیین سمت

صورتجلسه هیات مدیرهصورتجلسه هیات مدیره

صورتجلسه مجمع عمومی همراه با انتخاباتصورتجلسه مجمع عمومی همراه با انتخابات

درخواست عضویت از هیئت موسسدرخواست عضویت از هیئت موسس

جدول تعداد سهامجدول تعداد سهام

نمونه برگه سهامنمونه برگه سهام

استعفا از عضویتاستعفا از عضویت
برگ ثبت نامبرگ ثبت نام