افتتاحیه پایگاه بسیج کارگران ساختمانی آذر 1395


86
83
32
75
62
59
85