آموزش

 کارگاه آموزشی خانواده سالم برای کارگران بهمن 1395

   74

83
81

 

 76
75
  دوره آموزشی کیفیت زندگی کاری بهمن 1395

67
62
59
58
56
55
54
53 

 

دوره آموزشی پیشگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری برای کارکنان آذر ماه 1395

136

 

 

 

 

 

5
3
2
1                       3184          کارگاه آموزشی  مدیران تعاونی های فراگیر ملی ،دهیاریها و توسعه عمران در تاریخهای 29 و 30 آبان ماه 1395برگزار شد.
 
27
26
 
 
26
25
34
  26 

 
19

25

اجرای دوره آموزشی پداگوژی ویژه کارکنان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم
2991
2995
2989
2
3