گزارش انتخابات تشکلها

انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیئت‌های‌ حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان قم همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیئت‌های‌ حل اختلاف با حضور 113 تن از مدیران  و کارفرمایان استان قم ، در محل سالن جلسات  اداره کل برگزار و نمایندگان انتخاب شدند.

قائم مقام وزیر و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم در ابتدای برگزاری این انتخابات اظهار داشت: روابط مبتنی بر اعتمادمتقابل  باید در محیط کار حکم فرما باشد و هنگامی که در بینش کارگر و کارفرما نسبت به کار تغییر ایجاد گردد برای ادامه کار خطرناک خواهد بود.

وزیری راد  افزود: حفظ و موجودیت کارگاه ضامن اعتماد متقابل و ایجاد تعامل مناسب بین کارگران و کارفرمایان برای رسیدن به این مهم است .

وی به نقش مراجع حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی فی‌مابین کارگر و کارفرما اشاره و تصریح کرد: در این هیئت‌ها باید به گونه‌ای عمل کنیم که ضمن رعایت کامل حقوق کارگران و کارفرمایان موجودیت کارگاه نیز حفظ شود و هنگامی که  قانون کار را به طور دقیق اجرا کردیم آن زمان است که  هم از کارگر حمایت شده است و هم از کارفرما.

بختیاری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل  در ادامه با تشریح روند برگزاری انتخابات و آئین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف یادآور شد: اعضای منتخب در کنار نمایندگان کارگران و دولت وظیفه رسیدگی به شکایات و اختلافات کارگری و کارفرمائی را ه عهده دارند.

معاون کارآفرینی واشتغال استان ادامه داد: نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تمامی مراجع حل اختلاف حضور فعال و موثری دارند و تصمیمات و آرا هیئت‌های حل اختلاف که مرکب از سه نماینده کارگران‌، سه نماینده کارفرمایان و سه نماینده دولت هستند از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده زیرا که آن تصمیمات قطعی و لازم الاجراست .

وی دراین باره افزود: در این انتخابات از بین نامزدهای واجد شرایط شش تن به عنوان نمایندگان جامعه کارفرمایی در هیات های حل اختلاف استان قم  انتخاب می شوند9نفر اعضاء هیئت حل اختلاف را تشکیل می دهند که ۳ نفر از آن ها نمایندگان کارفرمایان می باشند.

سرانجام پس از اینکه 10نامزد تصدی این جایگاه ،خود را معرفی نمودند ، انتخابات برگزار و بر اساس آراء شمارش شده از میان 112 رای ماخوذه  6نفر حائز بیشترین آرا شدند که 6 نفر به عوان نمایندگان کارفرمایان در هیاتهای حل اختلاف استان مشغول کار خواهند شد.

1- آقای سلطانعلی حقیقی با 77رای

2- آقای علی علیزاده با 74 رای

3- آقای شجاع الدین حسامی با 70 رای

4- آقای سید کمال پیشوایی با 64 رای

5- آقای محمد حسین نوفلی با 61 رای

6- آقای سید امیر حسین محسنی با 56 رای

7 - آقای مسلم رشیدی با 31 رای

8 - آقای مجتبی محمدی با 16 رای

9- آقای مهدی ایمانی با 8 رای

10- آقای سید ابراهیم حسینی هاشمی با 2 رای

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

 

 

((برگزاری مجمع عمومی وانتخابات  انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگایی شن وماسه ا ستا ن قم))

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 6/10/71 هیات وزیران و به موجب برگزاری  مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره وبازرسین درمورخ 22/05/1392 ، اسامی هریک از اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مد یره انجمن صنفی که از  تاریخ22/05/1392 به مد ت 3 سال و بازرسان از تاریخ یاد شده به مدت یک سال ا نتخاب شده ا ند به شح ذ یل می باشد :

هیئت مدیره:

1-جناب آقای حسین فلاح (عضواصلی هیئت مدیره)

2-جناب آقای اصغرجوکار(عضواصلی هیئت مدیره)

3- جناب آقای اکبرالوند(عضواصلی هیئت مدیره)

4- جناب آقای عباس بدری (عضواصلی هیئت مدیره)

5- جناب آقای حمیدزند(عضواصلی هیئت مدیره)

6-جناب آقای حمیدرضابیگی (عضوعلی البدل هیئت مدیره)

7- جناب آقای حسین زند(عضوعلی البدل هیئت مدیره)

بازرسین:

1- جناب آقای حسین همایی (بازرس اصلی)

2- جناب آقای حسین جعفری (بازرس علی البدل )

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

---------------------------------------------

-----------------------------------------

 

 

((برگزاری مجمع عمومی وانتخابات  انجمن صنفی کارفرمایان آموزشگاههای آزاد فنی وحرفه ای

رشته آرایش وپیرایش استان قم))

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 6/10/71 هیات وزیران و به موجب برگزاری  مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره وبازرسین درمورخ 20/04/1392 ، اسامی هریک از اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مد یره انجمن صنفی که از  تاریخ20/04/1392 به مد ت 3 سال و بازرسان از تاریخ یاد شده به مدت یک سال ا نتخاب شده ا ند به شرح ذ یل می باشد :

هیئت مدیره:

1-سرکارخانم الهام ارجمند(عضو اصلی هیئت مدیره)

2-سرکارخانم زهرا تقوایی (عضو اصلی هیئت مدیره)

3- سرکارخانم فرخنده جمالی (عضو اصلی هیئت مدیره)

4- سرکارخانم فهیمه عباسی (عضو اصلی هیئت مدیره)

5- سرکارخانم مریم صالحی (عضو اصلی هیئت مدیره)

6- سرکارخانم جمیله اسکندری(عضو علی البدل هیئت مدیره)

7-سرکارخانم آذراسماعیلی(عضو لی البدل هیئت مدیره)

بازرسین:

1- سرکارخانم فاطمه احمدی(بازرس اصلی)

2- سرکارخانم مریم معصومی (بازرس اصلی )

3-سرکارخانم زکیه علی جانی(بازرس علی البدل)

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

-----------------------------------------

((برگزاری مجمع عمومی وانتخابات  نماینده کارگران فرآورده های لبنی خجند استان قم))

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 6/10/71 هیات وزیران و به موجب برگزاری  مجمع عمومی و انتخابات نماینده کارگران فرآورده های لبنی درمورخ 24/4/1392 ، اسامی هریک از اعضاء اصلی و علی البدل نماینده کارگران واحد مذکوراز تاریخ24/04/1392 به مد ت 2 سال از

انتخاب شده ا ند به شرح ذ یل می باشد :

1-جناب آقای محسن علیمردانی (نماینده اصلی )

2-جناب آقای ابوالفضل محمدی (نماینده علی البدل )

-------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------

---------------------------------------

 

((برگزاری مجمع عمومی وانتخابات  انجمن صنفی کارفرمایی صاحبان دفاترخدمات مسافرت هوایی وجهانگردی استان  قم))

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 6/10/71 هیات وزیران و به موجب برگزاری  مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره وبازرسین درمورخ 17/04/1392 ، اسامی هریک از اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مد یره انجمن صنفی که از  تاریخ17/04/1392 به مد ت 3 سال و بازرسان از تاریخ یاد شده به مدت یک سال ا نتخاب شده ا ند به شرح ذ یل می باشد :

هیئت مدیره:

1-جناب آقای ابوالفضل یعسوبی(عضواصلی هیئت مدیره)

2-جناب آقای علی اشرفیان(عضواصلی هیئت مدیره)

3- جناب آقای مهدی حسینی نیشابوری(عضواصلی هیئت مدیره)

4- جناب آقای میثم قاسمی(عضواصلی هیئت مدیره)

5- جناب آقای مهدی رابط(عضواصلی هیئت مدیره)

6-جناب آقای عباس اسحاقی(عضوعلی البدل هیئت مدیره)

7-سرکارخانم سعیده میری (عضوعلی البدل هیئت مدیره)

بازرسین:

1- جناب آقای علی نقابی(بازرس اصلی)

2- جناب آقای محسن منتظری (بازرس علی البدل )

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------

((برگزاری مجمع عمومی وانتخابات  انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان گاوشیری استا ن قم))

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 6/10/71 هیات وزیران و به موجب برگزاری  مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره وبازرسین درمورخ 26/04/1392 ، اسامی هریک از اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مد یره انجمن صنفی که از  تاریخ26/04/1392 به مد ت 3 سال و بازرسان از تاریخ یاد شده به مدت یک سال ا نتخاب شده ا ند به شرح ذ یل می باشد :

هیئت مدیره:

1-جناب آقای احمددهقان نصیری (عضو اصلی هیئت مدیره)

2-جناب آقای مسعودعربشاهی (عضو اصلی هیئت مدیره)

3- جناب آقای تاج الدین حاج محمد حسینی (عضو اصلی هیئت مدیره)

4- جناب آقای یوسف لک (عضو اصلی هیئت مدیره)

5- جناب آقای محمد ایزدی (عضو اصلی هیئت مدیره)

6- جناب آقای محمد بادی (عضو علی البدل هیئت مدیره)

7-جناب آقای سیدحسین صادق (عضو علی البدل هیئت مدیره)

بازرسین:

1- جناب آقای محمد مهدی معصومی پور(بازرس اصلی)

2- جناب آقای محمدرضا آدابی (بازرس علی البدل)

----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------

((برگزاری مجمع عمومی وانتخابات  شورای اسلامی کارشرکت سازه یاراستا ن قم))

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 6/10/71 هیات وزیران و به موجب برگزاری  مجمع عمومی و انتخابات شورای اسلامی کارشرکت سازه یاردرمورخ 5/4/1392 ، اسامی هریک از اعضاء اصلی و علی البدل شورای اسلامی کارکه از  تاریخ05/04/1392 به مد ت 2 سال از ا نتخاب شده ا ند به شرح ذ یل می باشد :

1-جناب آقای اسداله اشکوه(عضواصلی شورای اسلامی کار)

2-جناب آقای حسین محمدزاده(عضواصلی شورای اسلامی کار)

3- جناب آقای اصغرراجی (عضوعلی البدل شورای اسلامی کار)

4- جناب آقای قهرمان رضایی(عضوعلی البدل شورای اسلامی کار)

5- جناب آقای داودمحبان فرد(نماینده مدیریت درشورای اسلامی کار)

-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

برگزاری مجمع عمومی وانتخابات کانون انجمن های صنفی کارفرمایی صنعت قم

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 6/10/71 هیات وزیران و به موجب برگزاری  مجمع عمومی و انتخابات بازرسین درمورخ 31/2/1392 ، اسامی هریک از اعضاء اصلی و علی البدل بازرسین کانون انجمنهای صنفی که ازتاریخ31/02/1392 به مدت1سال ا نتخاب شده اند به شرح ذ یل می باشد:

بازرسین:

1- جناب آقای علی اصغرجوکار(بازرس اصلی)

2- جناب آقای محمد ایرانی (بازرس علی البدل)

-------------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------

-------------------------------

برگزاری مجمع عمومی وانتخابات  انجمن صنفی کارفرمایی دفاترکفالت اقامت واشتغال غیردولتی داخلی قم

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 6/10/71 هیات وزیران و به موجب برگزاری  مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره وبازرسین درمورخ 06/03/1392 ، اسامی هریک از اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مد یره انجمن صنفی که از  تاریخ06/03/1392 به مد ت 3 سال و بازرسان از تاریخ یاد شده به مدت یک سال ا نتخاب شده ا ند به شرح ذ یل می باشد :

هیئت مدیره:

1-جناب آقای محمد عظیمی نیا

2-جناب آقای محمدرضامظفری

3- جناب آقای محمدرضامرادی

4- جناب آقای عباسعلی افشاری

5- جناب آقای مرتضی عرب

بازرسین:

1- جناب آقای سید مهدی طباطبایی

2- جناب آقای حمیدسلیمی

------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------

((برگزاری مجمع عمومی وانتخابات  انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی وبهداشت کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کاراستا ن قم))

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 6/10/71 هیات وزیران و به موجب برگزاری  مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره وبازرسین درمورخ 16/2/1392 ، اسامی هریک از اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مد یره انجمن صنفی که از  تاریخ16/02/1392 به مد ت 3 سال و بازرسان از تاریخ یاد شده به مدت یک سال ا نتخاب شده ا ند به شرح ذ یل می باشد :

هیئت مدیره:

1-جناب آقای محمد گل وردی

2-جناب آقای محمد ابراهیمی

3- جناب آقای ماشاءاله اشجعی

4- جناب آقای سیدجوادشیرین آبادی

5- سرکارخانم معصومه دهقان

6-سرکارخانم کوکب قربانی

7- سرکارخانم هاجرچهره قانی

بازرسین:

1- جناب آقای امین عسگری

2- جناب آقای ولی داودآبادی

---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

------------------------------------------------

((برگزاری مجمع عمومی وانتخابات  انجمن صنفی کارفرمایان آموزشگاههای آزاد فنی وحرفه ای رشته کامپیوتراستان قم ))

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 6/10/71 هیات وزیران و به موجب برگزاری  مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره وبازرسین درمورخ 24/2/1392 ، اسامی هریک از اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مد یره انجمن صنفی که از  تاریخ24/02/1392 به مد ت سه سال و بازرسان از تاریخ یاد شده به مدت یک سال ا نتخاب شده ا ند به شر ذ یل می باشد :

هیئت مدیره:

1-سرکارخانم رقیه مسگری

2-جناب آقای ابراهیم علی بالایی

3- سرکارخانم سکینه خلیلی

4- جناب آقای امین بخشی

5- سرکارخانم الهام ولی

6-جناب آقای محمد باروتی

7- سرکارخانم محبوبه کبیری

بازرسین:

1- جناب آقای علیرضا جانقلی

2- سرکارخانم نعیمه حقیقت کاشانی

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

((برگزاری مجمع عمومی وانتخابات  انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل ونقل درون شهری استا ن قم))

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 6/10/71 هیات وزیران و به موجب برگزاری  مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره وبازرسین درمورخ 25/2/1392 ، اسامی هریک از اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مد یره انجمن صنفی که از  تاریخ25/02/1392 به مد ت 3 سال و بازرسان از ارخ یاد شده به مدت یک سال ا نتخاب شده ا ند به شرح ذ یل می باشد :

هیئت مدیره:

1-جناب آقای امیرحیدرزاده

2-جناب آقای علیرضا پوربافرانی

3- جناب آقای سید حسین زارعی

4- جناب آقای حسن محمود آبادی

5- جناب آقای حمیدرضازمانی

6-سرکارخانم سمیه محمدیان

7- جناب آقای حسین شهره غلامی

بازرسین:

1- جناب آقای مهدی محمد میرزایی

2- جناب آقای غلامرضا خانعلی

لیست تشکلهای فعال استان قم