فرم های مورد نیاز


لیست شرکت کنندگان درمجمع عمومی شورهای اسلامی کارلیست شرکت کنندگان درمجمع عمومی شورهای اسلامی کار

لیست شرکت کنندگان درمجمع عمومی انجمن صنفی کارگریلیست شرکت کنندگان درمجمع عمومی انجمن صنفی کارگری

لیست شرکت کنندگان درمجمع عمومی انجمن صنفی کارفرماییلیست شرکت کنندگان درمجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی

لیست شرکت کنندگان درمجمع عمومی انتخابات نماینده کارگرانلیست شرکت کنندگان درمجمع عمومی انتخابات نماینده کارگران

فرم مشخصات فردی کاندیدهای شورای اسلامی کارفرم مشخصات فردی کاندیدهای شورای اسلامی کار

فرم مشخصات تشکیل انجمن صنفیفرم مشخصات تشکیل انجمن صنفی

فرم صورتجلسه مجمع عمومی شورای اسلامی کارفرم صورتجلسه مجمع عمومی شورای اسلامی کار

فرم صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی وکانون انجمنهای صنفیفرم صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی وکانون انجمنهای صنفی

فرم صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی کارفرم صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی کار

فرم بررسی صلاحیت نماینده کارگرانفرم بررسی صلاحیت نماینده کارگران

فرم اسامی ومشخصات اعضای انجمن صنفی کارگریفرم اسامی ومشخصات اعضای انجمن صنفی کارگری

فرم اسامی ومشخصات اعضای انجمن صنفی کارفرماییفرم اسامی ومشخصات اعضای انجمن صنفی کارفرمایی

صورتجلسه نظارت وتطبیق نمایندگان کارگرانصورتجلسه نظارت وتطبیق نمایندگان کارگران

صورتجلسه مجمع عمومی نماینده کارگرانصورتجلسه مجمع عمومی نماینده کارگران

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی وکانونصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی وکانون

صورتجلسه مجمع عمومی مجمع نمایندگان کارگران استانصورتجلسه مجمع عمومی مجمع نمایندگان کارگران استان

صورتجلسه مجمع عمومی عادی انجمنهای صنفی وکانون بازرسینصورتجلسه مجمع عمومی عادی انجمنهای صنفی وکانون بازرسین

صورتجلسه مجمع عمومی عادی انجمن صنفی وکانونصورتجلسه مجمع عمومی عادی انجمن صنفی وکانون

پرسشنامه آماری نمایندگان کارگرانپرسشنامه آماری نمایندگان کارگران

پرسشنامه آماری شورهای اسلامی کارپرسشنامه آماری شورهای اسلامی کار

پرسشنامه آماری انجمنهای صنفی کارگری درسطح کارگاهپرسشنامه آماری انجمنهای صنفی کارگری درسطح کارگاه

برگ شمارش آراء انتخابات نماینگان کارگرانبرگ شمارش آراء انتخابات نماینگان کارگران

آگهی دعوت مجمع عمومی موسسآگهی دعوت مجمع عمومی موسس

آگهی دعوت مجمع عمومی شوراهای اسلامی کارآگهی دعوت مجمع عمومی شوراهای اسلامی کار

آگهی اعلام داوطلبی نمایندگی کارگرانآگهی اعلام داوطلبی نمایندگی کارگران

اطلاعیه پذیرش عضوانجمن صنفی کارگری وکارفرماییاطلاعیه پذیرش عضوانجمن صنفی کارگری وکارفرمایی

اساسنامه کانون هماهنگی شورای اسلامی کاراساسنامه کانون هماهنگی شورای اسلامی کار

اساسنامه کانون کارگران بازنشسته شهرستاناساسنامه کانون کارگران بازنشسته شهرستان

اساسنامه شورای اسلامی کاراساسنامه شورای اسلامی کار

اساسنامه انجمن صنفی کارگریاساسنامه انجمن صنفی کارگری

اساسنامه انجمن صنفی کارفرماییاساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی

asasname-karfarmayiasasname-karfarmayi

صورتجلسه جدید شورای اسلامی کارصورتجلسه جدید شورای اسلامی کار

صورتجلسه تعیین صاحیت شوراجدیدصورتجلسه تعیین صاحیت شوراجدید

حکم نماینده هیت تشخیص صلاحیتحکم نماینده هیت تشخیص صلاحیت

برگ دادخواست بدویبرگ دادخواست بدوی

اگهی دعوت مجمع عمومی شورای اسلامی کاراگهی دعوت مجمع عمومی شورای اسلامی کار

اگهی انتخابات هیئت تشخیصاگهی انتخابات هیئت تشخیص

اگهی انتخابات شورای اسلامی کارجدیداگهی انتخابات شورای اسلامی کارجدید

اگهی اعلام داوطلبی هیئت تخیصاگهی اعلام داوطلبی هیئت تخیص

اگهی اعلام داوطبی کاندیدای شورای اسلامی کاراگهی اعلام داوطبی کاندیدای شورای اسلامی کار

اساسنامه کارفرماییاساسنامه کارفرمایی

Copy of گواهی ثبت کانون انجمنهای صنفی کارگران واستادکاران ساختمانیCopy of گواهی ثبت کانون انجمنهای صنفی کارگران واستادکاران ساختمانی

Copy of صورتجلسه تعیین صاحیت شوراجدیدCopy of صورتجلسه تعیین صاحیت شوراجدید

صورتجلسه تعیین صاحیت شوراجدیدصورتجلسه تعیین صاحیت شوراجدید

Copy of جدول عملکرد ماده 8Copy of جدول عملکرد ماده 8

اساسنامه کارگریاساسنامه کارگری

مشخصات کلی کاندادی شورامشخصات کلی کاندیدای شورا

مشخصات کلی کارگاهمشخصات کلی کارگاه

مشخصات کلی کاندیداهای شورای اسلامی کار شرکتمشخصات کلی کاندیداهای شورای اسلامی کار شرکت

گواهی ثبت انجمنهای صنفیگواهی ثبت انجمنهای صنفی

گواهی ثبت کانون انجمنهای صنفی کارفرماییگواهی ثبت کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی

فرم مشخصات فردی کاندای شورای اسلامی کارفرم مشخصات فردی کاندیدای شورای اسلامی کار

صورتجلسه صلاحیت شوراهای اسلامی کارصورتجلسه صلاحیت شوراهای اسلامی کار

صورتجلسه  شورای اسلامی کارصورتجلسه شورای اسلامی کار

مشخصات کلی کاندیداهای شورای اسلامی کار شرکتمشخصات کلی کاندیداهای شورای اسلامی کار شرکت

تاریخ بروزرسانی : ۸ مهر ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰