ارتباط با ما

ارتباط با اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان قم

آدرس: ابتدای جاده قدیم قم -تهران

صندوق پستی :371853561

web site:qom.mcls.gov.ir

کدپستی: 1457994861

 کد استان 025  تلفن: 36645000تلفن گویا36641030               تلفن روابط عمومی:  36162161


دورنگار36162193            36162104            36641039

 

ارتباط با کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم
 ارتباط با کارکنان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  شهرستان قم