شرح وظایف مدیریت کارآفرینی و اشتغال

مدیریت کارآفرینی و اشتغال

مطالعه و بررسی به منظور شناخت امکانات و پتانسیل استان در زمینه ایجاد اشتغال در بخش غیردولتی و ارائه راهکارهای مناسب .

برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات و بکارگماری متقاضیان شغل از طریق ایجاد و توسعه کاریابیهای

                غیردولتی و هماهنگی کاریابیها با بنگاههای اقتصادی .

نظارت بر امر پرداخت تسهیلات اعتباری به متقاضیان در خصوص اشتغال و کارآفرینی.

ارائه طرحهای تیپ اشتغالزا به متقاضیان و نظارت بر اجرای آنها از طریق کار گروههای اشتغال و

                سرمایه گذاری استان.

بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخش اشتغال و آموزش فنی و حرفه ای در چارچوب

                   برنامه های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان.

تهیه سند اشتغال در بخشهای جغرافیایی و شناسایی مزیت های استان و ارائه مستندات آن به ستاد وزارتخانه به منظور جمع بندی و تنظیم سند ملی توسعه بخش اشتغال.

ایجاد و به روز نمودن بانک اطلاعاتی طرحهای اشتغالزای استان.

بررسی و تعیین اولویت های پژوهشی استان در امور اشتغال ، سرمایه گذاری و آموزش فنی و حرفه ای و ارائه پیشنهاد به دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری استان.

انجام مطالعات لازم به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی و سایر بخشهای استان.

هماهنگی و همکاری با سایر دستگاههای مرتبط استانی به منظور تشویق ، جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی دراستان.

حمایت، اطلاع رسانی و ارائه مشورتهای لازم در زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در طرحهای

مولد استان.

اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در استان و ارائه گزارشات مربوط به ستاد وزارتخانه.

هماهنگی و تعامل مؤثر با سایر دستگاهها در اجرای بهینه قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی.

 

انجام امور مربوط به اشتغال اتباع خارجی بر اساس مقررات و دستور العمل های مربوطه (صدور ، تمدید و ابطال پروانه اشتغال اتباع خارجی ) با توجه به تفویض اختیار و با هماهنگی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارتخانه.

پیگیری و اجرای برنامه های ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه به منظور ایجاد و توسعه نهادهای پشتیبان مالی - حمایتی جهت توسعه فعالیت های کار آفرینی در استان.

توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی با همکاری سایر دستگاههای استانی در راستای اهداف وزارتخانه.

اجرای مصوبات و بسته های حمایتی در زمینه فعالیت های کار آفرینی در استان.

شناسایی و ارزیابی وضعیت شاخص های توسعه کارآفرینی در استان.

مشارکت فعال و مؤثر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای آن به منظور حفظ و توسعه

     اشتغال، اجرا و پیگیری مصوبات مربوطه .

ایجاد و راه اندازی سامانه های اطلاع رسانی بازارکار و اشتغال.

 

دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال

بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخش اشتغال و آموزش فنی و حرفه ای در چارچوب

برنامه های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان .

بررسی و تهیه گزارشهای تفصیلی و موردی در خصوص بازار کار و سیاستهای اشتغال استان و ارائه راه حل برای کاهش میزان بیکاری در سطح استان به شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیسیون اشتغال حسب مورد .

بررسی پرونده های متقاضیان دریافت تسهیلات حمایتی (یارانه) و تصویب آن برای بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط.

تهیه سند اشتغال در بخشهای جغرافیایی و شناسایی مزیت های استان با همکاری سایر واحدها و

دستگاههای استانی .

ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعاتی طرحهای اشتغالزایی استان .

ایجاد بانک اطلاعات مربوط به میزان انواع سپرده ها نزد سیستم بانکی استان و عملکرد سیستم بانکی درخصوص تسهیلات اعطایی به متقاضیان با رویکرد اشتغال و کارآفرینی.

تهیه گزارشهای تحلیلی مقطعی در زمینه سرانه انواع سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانکها در سطح استان .

برگزاری جلسات کارگروه اشتغال و بررسی طرح های مأخوذه از دستگاههای اجرایی استان و پیگیری

طرح های ارسالی به بانک های عامل تا مرحله تحقق پرداخت تسهیلات به متقاضی.

نظارت بر حسن اجرای طرحهای اشتغالزا و هزینه کرد اعتبارات اشتغالزایی استان .

نظارت بر اجرای تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص وظایف کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری استان.

کمک و حمایت از واحدهای تولیدی و کارآفرینی مشکل دار از قبیل کمک های بلاعوض ، بخشودگی جرائم دیرکرد،

تقسیط بلند مدت بدهی و معوقات در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، پس از تصویب کارگروه اشتغال.

شناسایی طرح های اشتغالزای اولویت دار در سطح استان با هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی استان.

پیگیری و اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال و تهیه گزارش از عملکرد آن و ارسال به دبیرخانه.

 

 

اداره اشتغال و هدایت نیروی کار

اجرای مقررات و آیین نامه های مربوط به توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در استان.

تهیه و تدوین آمار و اطلاعات بازار کار استان (متخصصان ، دانش آموختگان ، زنان  و ارائه گزارشهای لازم تهیه بانک اطلاعات مشاغل و فرصت های شغلی.

اجرای سیاستها و برنامه های ابلاغی ستاد وزارتخانه در خصوص حفظ و تثبیت فرصتهای شغلی موجود و توسعه اشتغال به ویژه در مورد روستاییان ، دانش آموختگان و زنان در قالب دستور العمل ها و آیین نامه ها.

برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات بکارگماری متقاضیان شغل از طریق ایجاد و توسعه کاریابیهای غیر دولتی و هماهنگی با بنگاههای اقتصادی .

توسعه و تقویت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی از طریق ارائه تسهیلات و امکانات به آنها درچارچوب قوانین و مقررات .

نظارت بر نحوه فعالیت و عملکرد کاریابی های غیردولتی به منظور راهنمایی و بهینه سازی فعالیت آنها در جهت ارائه خدمات به کارجویان و کار فرمایان.

برنامه ریزی در جهت ساماندهی مشاغل خانگی.

هماهنگی و همکاری با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به منظور ارائه آموزشهای مبتنی بر نیاز بازارکار مطابق با استانداردهای بین المللی.

هماهنگی با ستاد وزارتخانه در اجرای مصوبات و آیین نامه های اجرایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی و ارائه گزارشهای لازم .

بررسی درخواست های مربوط به بکارگماری نیروی کار خارجی در سطح استان به منظور استفاده از خدمات متخصصان خارجی جهت ارائه به هیأت فنی اشتغال.

تشکیل جلسات هیأت فنی اشتغال استان و پیگیری موارد مربوطه.

اعلام نظر در مورد امکان ارائه مجوز اشتغال به اتباع خارجی بر حسب در خواست ها و قراردادهای منعقده در هیأت فنی اشتغال.

بررسی در خصوص موافقت با صدور روادید با حق کار مشخص و پروانه کار برای اتباع خارجی بر حسب قوانین و مقررات.

تمدید، تجدید و ابطال پروانه کار اتباع خارجی بر اساس قوانین و مقررات.

پیگیری امور مربوط به اخذ عوارض اشتغال اتباع خارجی و جرایم مربوط به اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی .

هماهنگی با ستاد وزارتخانه درخصوص اجرای ضوابط و مقررات هیأت فنی اشتغال موضوع تبصره ماده

آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

همکاری با سایر دستگاههای ذیربط استانی بویژه استانداری در ساماندهی اتباع خارجی.

 

اداره توسعه کارآفرینی

اجرای برنامه های ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه به منظور ایجاد و توسعه نهادهای پشتیبان مالی و حمایتی

جهت توسعه فعالیت های کار آفرینی در استان.

ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات کار آفرینان، سازمانها و بنگاههای کارآفرین استان با همکاری سایر دستگاههای استانی و واحد های ستادی ذیربط.

توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی با همکاری سایر دستگاههای استانی در راستای اهداف وزارتخانه.

برنامه ریزی به منظور ایجاد وساماندهی کانونهای کار آفرینی استانی به منظور انسجام بخشی به کار آفرینی متناسب با نیازها و مزیت های ملی و استانی.

ارائه خدمات مشاوره ای و تسهیلات لازم به کارآفرینان در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط از طریق ایجاد

مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کار آفرینی در استان.

تهیه و تنظیم و ارائه برنامه های آموزش تخصصی مورد نیاز کارآفرینان استان بر اساس مزیتهای منطقه ای و فراهم نمودن امکانات لازم جهت اجرای برنامه های مزبور با همکاری و هماهنگی واحدهای ستادی ذیربط.

اجرای مصوبات و بسته های حمایتی در زمینه فعالیت های کارآفرینی در استان.

همکاری با رسانه های گروهی محلی و منطقه ای به منظور اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی با همکاری و هماهنگی واحد های ستادی ذیربط.

فراهم نمودن زمینه های تشویق و ترغیب آحاد مردم ، سرمایه گذاران ، خیرین و کارآفرینان به سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذار کارآفرینی استان در چارچوب قوانین و مقررات موجود.

همکاری با مراکز رشد پارک علم و فناوری استانی و منطقه ای در خصوص طرحهای نوآور و ایده های جدید.

برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر استانی.