شرح وظایف مدیریت تعاون

مدیریت تعاون

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و سایر مقررات موضوعه و انجام اقدامات لازم در سطح استان.

تشویق، کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی استان.

ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی فیمابین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش های تعاونی با سایر بخش های اقتصادی درسطح استان.

کمک به شرکتها و اتحادیه های تعاونی و اتاقهای تعاون استان و شهرستان در ارائه خدمات حقوقی، مالی،حسابداری، حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.

اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون با هدف تفهیم و تعمیم روشها و اهداف بخش تعاون درجامعه.

راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی ، مالی ، اداری و هدایت آنها در جهت بهره گیری از روش ها وسیستم های بهینه.

ایجاد هماهنگی با دستگاه های ذیربط در اعمال کمک های فنی ، اداری، مالی و غیره به منظور اداره صحیح تعاونیها در سطح استان.

ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی و فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات آنها در سطح استان.

صدور مجوز ثبت و تشکیل تعاونی ها موضوع بند 4 ماده 51 قانون بخش تعاونی و ماده 21 قانون شرکتهای تعاونی.

اجرای مفاد بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی با هماهنگی واحد ستادی ذیربط وزارتخانه.

انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی درباره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازهای آنها و همچنین توانایی ها و امکانات به منظور استفاده در برنامه ریزی های مربوطه در سطح استان.

انجام اقدامات لازم جهت انحلال تعاونی های موضوع ماده 54 قانون بخش تعاونی و تشکیل مجامع عمومی تعاونی های موضوع تبصره 2 ماده 35 و تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی، به استثنای تعاونی های فرااستانی و اتحادیه های تعاونی سراسری.

- نظارت بر اعمال وظایف و اختیارات بخش تعاون در مورد اتاق های تعاون در حوزه استانی.

فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای تهیه طرح، ایجاد ، توسعه ، بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی ونظارت بر امور آنها.

- پیگیری و سلب مزایا از تعاونیهای متخلف نسبت به قوانین و مقررات بخش تعاونی و اساسنامه مصوب.

جلوگیری ازفعالیت سوء استفاده کنندگان از عناوین تعاونی درچارچوب قوانین موضوعه.

- پیگیری اجرای سند توسعه بخش تعاون در سطح استان.

- شرکت در جلسات و کمیسیونهای مرتبط با بخش تعاون و تعامل و همکاری با سایر دستگاههای مرتبط استانی.

- ابلاغ برنامه های مصوب در حوزه فعالیت های تحت پوشش به ادارات تابعه و نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی.

اداره تشکیل تعاونیها

- انجام امور مربوط به متقاضیان تشکیل تعاونی.

- پیگیری اهداف کمی تشکیل تعاونیهای استان درگرایشهای مختلف.

- بررسی طرح و درخواست هیئت مؤسس تعاونیهای جدیدالتأسیس برای تشکیل تعاونی.

- انجام تمهیدات لازم جهت تشکیل تعاونی، معرفی به اداره ثبت شرکتها جهت تأیید نام تعاونی و صدور موافقت نامه تأسیس.

- نظارت بر برگزاری اولین مجمع عمومی جهت تأسیس تعاونی وتصویب اساسنامه.

- بررسی مصوبات اولین مجمع، انتخابات هیئت مدیره، بازرسان ومصوبات هیئت مدیره و معرفی به اداره ثبت شرکتها.

 بررسی سامانه تشکیل و ثبت الکترونیکی تعاونی ها در سه بخش درخواستهای تشکیل، صدور موافقتنامه، و ثبت آگهی تأسیس تعاونی ها.

- انجام امور مربوط به صدور مجوز ثبت وتشکیل تعاونی ها موضوع بند 4 ماده 51 قانون بخش تعاونی.

- شناسایی مشوق ها و امتیازهای بخش تعاون و ارائه به متقاضیان تشکیل تعاونی ها.

- مشارکت در همایشهای تخصصی و توسعه ای جهت جذب متقاضیان تشکیل تعاونی.

- انجام امور اداری و نظارت بر امور تعاونیهای دردست اجرا تا مرحله بهره برداری.

- پیگیری و همکاری با متقاضیان تشکیل تعاونی جهت دریافت مجوزهای لازم از دستگاههای ذیربط حسب مورد.

- پیگیری و اجرای برنامه های ابلاغی حوزه ستادی.

 

اداره توسعه تعاونیها

- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی در سطح استان.

- اعمال وظایف و امتیازات بخش تعاون در مورد اتاقهای تعاون در حوزه استانی.

- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی و فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات آنها.

- برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی فیمابین تعاونیها و نیز بین اتحادیه های تعاونی یابین بخش های تعاونی با سایر بخشهای اقتصادی.

- فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای تهیه طرح ، توسعه ، بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.

- تهیه و تدوین طرح وبرنامه اجرای فعالیتهای مرتبط با ترویج ،آموزش وتوانمندسازی تعاونیهای تحت نظارت اداره کل و انتشار نشریات موردلزوم.

- پیگیری اجرای برنامه و عملکرد مدیریت تعاون براساس برنامه عملیاتی مصوب وزارت متبوع دررابطه با دفاترتخصصی حوزه معاونت تعاون.

-بررسی صحت اطلاعات وورود داده ها در سامانه مدیریت عملکرد.

- پیگیری ورود اطلاعات مربوط به شرکتهای تعاونی درسامانه های تشکیل و توسعه تعاونیها، نظارت جامع برتعاونیها، سامانه جامع آمارهای ثبتی و . . .

- شناسایی و انجام اقدامات لازم جهت جذب بهینه منابع دولتی و غیردولتی مورد نیاز تعاونیها.

- پیگیری و اجرای طرحهای ارتقاء کیفیت و بهره وری استانی در بخش تعاون.

- کمک در برگزاری نمایشگاهها و یا حضور تعاونیها در نمایشگاههای ملی و بین المللی .

- تدوین برنامه و بودجه ونیز پیگیری اجرای فعالیتهای مرتبط با بخش تعاون در استان.

- برنامه ریزی جهت ارتقاء عوامل مؤثر در گسترش ترویج تعاون در کلیه بخشهای توزیعی،تولیدی وخدماتی درسطح استان.

 - انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه در باره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازهای آنها و نیز توانایی ها و امکانات، به منظور استفاده در برنامه ریزی های مربوطه در سطح استان.

- استفاده از رسانه های ارتباط جمعی و سایر امکانات ترویجی استان جهت معرفی بخش تعاونی.

- حضور در جلسات کمیته های تحقیقات ، آموزش و ترویج استان و تنظیم صورتجلسات مربوطه و ارائه گزارش به واحد ستادی ذیربط وزارتخانه .

- پیگیری و اجرای برنامه های ابلاغی واحد مرتبط در حوزه ستادی.

 

اداره نظارت تعاونیها

- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی در سطح استان و سایر مقررات موضوعه وتهیه گزارشات لازم و اعلام نواقص مربوطه.

- بررسی و انجام اقدامات لازم درخصوص انحلال تعاونیهای موضوع تبصره 2 ماده 54 قانون بخش تعاونی و تشکیل مجامع عمومی تعاونیهای موضوع تبصره 2 ماده 35 و تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی، به استثنای تعاونیهای فرا استانی و اتحادیه های تعاونی سراسری.

- نظارت بر امور تعاونیها و اتحادیه ها در حدود قوانین و مقررات موضوعه و تطبیق فعالیت آنها با اساسنامه، درآیین نامه ها و دستورالعملهای مصوب قانونی.

- بررسی وضعیت فعالیت و شناسایی و رفع چالش ها و موانع تعاونیهای درحال بهره برداری.

- انجام بازدید از تعاونیها و اتحادیه ها بر اساس جدول زمان بندی.

-نظارت بر برگزاری مجامع عمومی و اعزام نماینده جهت حضور درآن حسب مورد.

- بررسی وضعیت تعاونیهای در حال بهره برداری و تعیین تکلیف و رسیدگی به امور تعاونیهای راکد و غیرفعال.

- اجرای دستورالعملهای نظارتی و یا نحوه جذب بودجه و نظارت بر امور تعاونیها.

- برنامه ریزی جهت اجرای مفاد بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی با هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه.

- راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت بهره گیری از روشها و سیستمهای بهینه.

ایجاد هماهنگی با دستگاههای ذیربط در اعمال کمکهای فنی، اداری و مالی و غیره به منظور اداره صحیح تعاونیها درسطح استان.

- کمک به شرکتها و اتحادیه های تعاونی استان در ارائه خدمات حقوقی، مالی و حسابداری؛ حسابرسی و دیگرخدمات مورد نیاز و واگذاری امور تصدی گری به آنها.

- حسابرسی و بررسی مالی از صورتهای مالی شرکتهای تعاونی فعال و دردست اجرا.

. - بررسی صلاحیت داوطلبان هیأت مدیره و بازرسان تعاونی های مشمول، از طریق برگزاری جلسات کمیسیون ماده 5

- حمایت و پشتیبانی حقوقی از شرکتهای تعاونی بویژه در مراجع قضایی.

- نظارت و کنترل اطلاعات مربوط به مجامع عمومی و شرکت های تعاونی در سامانه نظارتی مربوطه.

- پیگیری امور مربوط به شکایات تعاونی ها با هماهنگی بازرسان و اتاق تعاون.

- جلوگیری از فعالیت سوء استفاده کنندگان از عناوین تعاونی، در چارچوب قوانین موضوعه.

- پیگیری و اجرای برنامه های ابلاغی حوزه ستادی.