شرح وظایف مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

- پیگیری و جمع آوری بودجه های پیشنهادی واحدهای اداره کل ، تهیه و تنظیم بودجه سالانه ، دفاع از بودجه پیشنهادی و تصویب بودجه با همکاری دفتر بودجه وزارتخانه.

- تنظیم بودجه پیشنهادی وارائه به استانداری و دفاع جهت تصویب آن.

- پیگیری تخصیص اعتبارات جاری و هزینه ای در مقاطع زمانی.

- نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات در قالب بودجه ابلاغی و تهیه گزارش عملکرد آنها با رعایت صرفه جویی در مصارف و عدالت در توزیع منابع و امکانات.

- مشارکت فعال درکمیسیون های مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آنها در مراجع ذیصلاح.

- انجام اقدامات لازم به منظور استفاده از خدمات نوین الکترونیکی با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارتخانه .

- عملیاتی نمودن واجرای برنامه های ابلاغی برای تحقق دولت الکترونیکی با هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه و استانداری.

- بستر سازی، توانمندسازی و ایجاد فضای ترغیبی و تبلیغی مناسب برای عملیاتی نمودن برنامه های تحول اداری، مرتبط با وظایف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.

- هماهنگی با برنامه های شورای تحول اداری وزارتخانه.

- تهیه گزارش کمیسیون تحول اداری و ارسال به شورای تحول اداری وزارتخانه درمقاطع سه ماهه.

- پیگیری اجرای مصوبات، بخشنامه ها و آئین نامه های مربوط به ایجاد تحول سازمانی با هماهنگی مرکزفناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارتخانه.

- بررسی ساختار تشکیلات اداره کل و روشهای مورد عمل و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه پیشنهادات لازم باهماهنگی مرکز فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری.

- تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی سالانه ستاد اداره کل و شهرستانهای تابعه با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری.

- تهیه گزارشهای دوره ای میزان تحقق برنامه به صورت موضوعی، به تفکیک ستاد اداره کل و شهرستانها.

- برنامه ریزی و هماهنگی در انجام کلیه اقدامات مربوط به مسائل رفاهی، درمانی و بهداشتی کارکنان، منطبق بانیازهای آنان در چارچوب مقررات و امکانات موجود و در راستای سیاستها و برنامه های ابلاغی وزارتخانه.

- برنامه ریزی جهت تهیه وتنظیم برنامه های آموزشی کارکنان متناسب با نیاز های اداره کل و درصورت لزوم اجرای آن، با هماهنگی واحد ستادی مرتبط در وزارتخانه.

- انجام کلیه امور اداری و رفاهی مربوط به بازنشستگان، جانبازان و ایثارگران.

- اجرای مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های استخدامی و دستورات صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

- نظارت و برنامه ریزی جهت انجام کلیه فعالیتهای مربوط به تأمین نیازهای تدارکاتی و پشتیبانی اداره کل درچارچوب مقررات و امکانات موجود.

- برنامه ریزی و نظارت درخصوص امور مربوط به نگهداری ساختمان و تأسیسات ، وسائط نقلیه و امور خدماتی ، رفاهی و بهداشتی کارکنان اداره کل.

- نظارت بر حضور و غیاب، و ورود و خروج کارکنان اداره کل و تنظیم گزارش کارکرد آنان در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری.

- انجام امور مربوط به صدور احکام کارگزینی، انتقال و جا به جایی پرسنل، مرخصی ها و مأموریتها .

- برنامه ریزی به منظور نیاز سنجی و اجرای برنامه های آموزشی در جهت توانمندسازی کارکنان.

- نظارت بر امور انبار و چگونگی ورود و خروج و ثبت و ضبط اموال و کالاهای خریداری شده.

- نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای مربوط به امور مالی و تنظیم کنترل حسابها براساس قوانین و مقررات مصوب در چارچوب اعتبارات ابلاغی.

- حفظ و حراست از کلیه اموال ادارات و مستندسازی آنها.

- نظارت بر رعایت نحوه مصرف اعتبارات مربوط به طرحهای عمرانی و جاری.

- درخواست وجه اعتبارات از ذیحسابی.

- استقرار سیستم حسابداری مناسب همراه با کنترلهای داخلی مؤثر و هماهنگ با ذیحسابی مرکز.

- نظارت بر تنظیم اسناد هزینه ، حقوق و مزایا ، تنخواه گردانها، ضبط و نگهداری اسناد و مدارک مالی.

- نظارت بر نگهداری اموال اداره کل براساس آئین نامه اموال دولتی.

- برگزاری و شرکت در کمیسیونها، جلسات مناقصه و مزایده و ترک مناقصه.


گروه فناوری اطلاعات، بودجه وتحول اداری

- مطالعه و نظارت بر اجرای برنامه های ابلاغی برای تحقق دولت الکترونیکی با هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه.

- انجام اقدامات لازم به منظور استفاده از خدمات نوین الکترونیکی با هماهنگی واحد ذیربط ستادی.

- سازماندهی، پشتیبانی و بروز رسانی سیستم های موجود، سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز.

- تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی سالانه ستاد اداره کل و شهرستانهای تابعه با همکاری واحدهای ذیربط در ستاد وزاتخانه.

- تهیه گزارشهای دوره ای میزان تحقق برنامه به صورت موضوعی، به تفکیک استانی و شهرستانی.

- جمع آوری و تدوین اطلاعات آماری مرتبط با وظایف حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور تهیه و تنظیم گزارش های تحلیلی و تطبیقی و ارائه آن به واحدهای ذیربط.

- جمع آوری و پیگیری پیشنهادات بودجه ای واحدهای سازمانی زیر مجموعه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه اداره کل و مبادله موافقتنامه با دستگاه ذیربط استانی.

- تعامل و مشارکت فعال با دستگاههای ذیربط استانی به منظور دفاع از بودجه پیشنهادی و تصویب آن با همکاری و هماهنگی دفتر بودجه وزارتخانه.

- همکاری در زمینه تدوین شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد استانی.

- پیگیری تخصیص اعتبارات درمقاطع زمانی مشخص.

- انجام امور مربوط به هزینه نمودن اعتبارات در قالب بودجه ابلاغی و تهیه گزارش عملکرد آنها در فواصل زمانی مشخص به منظور استفاده در تصمیم گیری ها.

- مشارکت فعال درکمیسیون های مختلف استانی به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آنها در مراجع ذیصلاح.

- انجام اقدامات لازم جهت تولید، ثبت، پردازش و ایجاد جریان مناسب آمار و اطلاعات.

- برنامه ریزی به منظور مدیریت وکنترل پروژه وتوزیع اعتبارات پروژه های درحال احداث.

- انجام مطالعات لازم به منظور بسترسازی، توانمندسازی و ایجاد فضای ترغیبی و تبلیغی مناسب برای عملیاتی نمودن تحول اداری، مرتبط با وظایف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.

- تهیه گزارشات لازم برای کمیسیون تحول اداری جهت بررسی و هماهنگی برنامه های تحول اداری وزارتخانه.

- هماهنگی با برنامه های شورای تحول اداری وزارتخانه.

- تهیه گزارش کمیسیون تحول اداری و ارسال به شورای تحول اداری وزارتخانه درمقاطع سه ماهه.

- پیگیری اجرای مصوبات، بخشنامه هاوآئین نامه های مربوط به ایجاد تحول سازمانی با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارتخانه.

اداره اموراداری و خدمات عمومی

- برنامه ریزی و هماهنگی در انجام کلیه اقدامات مربوط به مسائل رفاهی، درمانی و بهداشتی کارکنان منطبق با نیازهای آنان در چارچوب مقررات و امکانات موجود و در راستای سیاستها و برنامه های ابلاغی وزارتخانه.

- برنامه ریزی جهت تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی کارکنان متناسب با نیاز های اداره کل ودر صورت لزوم اجرای آن، با هماهنگی واحد ستادی مرتبط در وزارتخانه.

- نظارت و برنامه ریزی جهت انجام کلیه فعالیتهای مربوط به تأمین نیازهای تدارکاتی و پشتیبانی اداره کل در چارچوب مقررات و امکانات موجود.

- برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به نگهداری ساختمان و تأسیسات ، وسائط نقلیه ، نگهداری و حفاظت پرونده ها و اسناد و سوابق پرسنلی و سایر تجهیزات و ملزومات اداری.

- نظارت بر حضور و غیاب و ورود و خروج کارکنان اداره کل و تنظیم گزارش کارکرد آنان در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری.

- انجام امور مربوط به کارکنان استان شامل صدور احکام کارگزینی، انتقال و جابه جایی پرسنل ، مرخصی ها و مأموریتها و بازنشستگی و اتخاذ تصمیم در خصوص انتصابات، ارتقاء طبقات در انطباق با قانون مدیریت خدمات کشوری با هماهنگی ستاد وزارتخانه.

- انجام مراحل مربوط به اخذ مجوز استخدام ، ساماندهی نیروها و فراهم نمودن زمینه ارتقاء کارکنان.

- بررسی تشکیلات تفصیلی اداره کل و ارائه پیشنهادهای لازم به واحد ستادی ذیربط در وزارتخانه درخصوص تشکیلات واحدهای اداری استان در چارچوب ضوابط.

- گردآوری ، تدوین و تنظیم گزارش های آماری پرسنلی و ارسال به مراجع ذیصلاح.

- تشکیل بانک اطلاعات جامع نیروی انسانی و اجرای نظام انتصابات مبنی بر شایسته سالاری.

- تعامل و ارتباط مستمر با کارشناسان حوزه مربوطه در وزارت متبوع و مراجع قانونی در سطح استان به منظورتحقق وحدت رویه اداری.

- کنترل و نظارت بر ابلاغ و اجرای آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری.

- برنامه ریزی به منظور حفظ سلامت روحی و جسمی کارکنان از طریق توسعه ورزش همگانی دربین کارکنان.

- برنامه ریزی به منظور برگزاری مناقصات و فرآیندها، وفق قوانین و مقررات مربوطه.

اداره امور مالی

- اجرای بودجه مصوب اداره کل براساس مواد هزینه و برنامه های مصوب.

- انجام امور مربوط به دریافت ها براساس قوانین ومقررات.

- تأمین اعتبار جاری و تملک دارایی اداره کل و صدور درخواست وجه در چارچوب اعتبارات مصوب، براساس تخصیص اعتبارات.

- برقراری ارتباط مؤثر و مستقیم با ذیحساب اداره کل و هماهنگی و همکاری لازم در چارچوب قوانین ومقررات.

- وصول مطالبات و پرداخت دیون اداره کل بارعایت قوانین و مقررات مربوطه.

- نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای مربوط به امور مالی و تنظیم کنترل حسابها براساس قوانین و مقررات مصوب در چارچوب اعتبارات ابلاغی از واحد ستادی وزارتخانه.

- استقرار سیستم حسابداری مناسب همراه با کنترلهای داخلی مؤثر و هماهنگ با ذیحسابی وزارت متبوع.

- تهیه و تنظیم اسناد هزینه، حقوق و مزایا ، تنخواه گردانها، ضبط و نگهداری اسناد و مدارک مالی.

- ثبت و نگهداری حساب اموال اداره کل براساس آئین نامه اموال دولتی.

- نظارت بر امور انبار و چگونگی ورود و خروج و ثبت و ضبط اموال و کالاهای خریداری شده.

- ارتباط موثر با خزانه داری معین استان و اخذ تخصیص بودجه.

- بهسازی و شفاف سازی شیوه های انجام فرآیندهای مالی و نظارت بر اجرای آن.

- گزارش، ثبت و بستن حساب های هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای در موعدهای مقرر براساس ضوابط و مقررات مالی تعیین شده .

- نظارت بر امور مربوط به برگزاری مناقصات و مزایده ها و امور کارپردازی (خرید کالا ، خدمات کالا و استعلامات