مصطفی کاویانی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعیاستان قم
بانک رفاه کارگران   فنی و حرفه ای استان قم بانک توسعه تعاون
     
     
     

دستگاههای تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

بهزیستی صندوق بازنشستگی کشوری سازمان فنی و حرفه ای کشور صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر درمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی   بانک توسعه تعاون صندوق کارآفرینی امید بانک رفاه کارگران