مصطفی کاویانی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعیاستان قم
بانک رفاه کارگران   فنی و حرفه ای استان قم بانک توسعه تعاون